De waarde

De toegevoegde waarde van SpraakZien

Wie is de doelgroep


SpraakZien wordt ontwikkeld voor zeer slechthorende- en plotsdove mensen.

Ouderdoms-slechthorendheid/ lawaaislechthorendheid: er zijn in Nederland naar schatting meer dan een 1,6 miljoen slechthorenden, merendeels ouderen die lijden aan ouderdoms-slechthorendheid. Een deel van de slechthorenden heeft een dusdanige achteruitgang dat sprake is van volledige doofheid. Daarnaast is er een groeiende groep mensen met lawaaislechthorendheid als gevolg van te harde muziek. Deze groep betreft vooral jongere personen.


Plots- en laatdoven: plots- en laatdoofheid betreft mensen die als (jong-)volwassenen doof zijn geworden. Dit kan langzaam gaan (laatdoof) of van het ene op het andere moment (plotsdoof). Plotsdoofheid en laatdoofheid komt in Nederland voor bij ongeveer 12.000 personen met ongeveer 200 – 300 nieuwe gevallen per jaar.
De problematiek

Een ernstig mate van gehoorverlies of volledige doofheid kan leiden tot een scala aan persoonlijke problemen zoals isolement en verlies van zelfredzaamheid. Daarnaast kan het maatschappelijke problemen tot gevolg hebben, zoals problemen met werk en inkomen en de kosten van de gezondheidszorg.

De toegevoegde waarde

Voor iemand die (plotseling) doof is geworden wordt, lijkt de wereld in te storten. Het kan radeloos maken omdat er geen perspectief meer lijkt te zijn. Het verwerken van het verlies en het leren omgaan met deze beperking kost tijd. Niet alleen voor de plots- of laatdoven zelf maar ook voor zijn of haar omgeving. Om te voorkomen dat iemand die doof is geworden in een sociaal isolement belandt, is het van belang dat snel een nieuwe manier van communiceren wordt aangeleerd.


Door middel van SpraakZien kan (opnieuw) een redelijke mate van functioneren binnen zowel werk als sociale context worden geboden. Dat is positief voor de auditief beperkte persoon zelf maar zeker ook voor de omgeving (familie en collega’s) waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. De toegevoegde waarde-tabel vat het samen.